7 คุณลักษณะผู้ใหญ่ยุคNewNormal

#เรียนรู้จากการซึมซาบ ## ที่ผู้ใหญ่มักมองข้าม

7 #คุณลักษณะผู้ใหญ่ยุคNewNormal
โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

คุณสมบัติของ (เรียนรู้แบบซึมซาบ)
ผู้ใหญ่กับเยาวชนในยุคสมัยใหม่ อยู่อย่างมีความสุข แต่เกื้อหนุน

ท้าทายแบบก้าวกระโดด!!! ได้อย่างไร

1.#ใจต้องเปิด (growth mindset) ไม่ยึดติดกรอบ กับดักความคิดของตนเองเป็นใหญ่เท่านั้น ต้องลดอัตตาของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี 3 ระดับ
ฟังด้วยความตั้งใจ
ฟังแล้วสะท้อนความรู้สึก
ฟังแล้วเหลาความคิด
(เป็นผู้เหลาความคิด Scaffolder ไม่ใช่แค่ Facilitator)

2.#หนุนให้เกิดแรงบันดาลใจหรือศรัทธา แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดได้จากการดูถูก เหน็บ เหยียด ประชด ดุด่าว่ากล่าว หากแต่เกิดจากการ ให้โอกาส ส่งเสริมเกื้อหนุน และกำลังใจ พร้อมๆไปกับการปลด lock ความตึงเครียด
(เป็น ผู้สร้างแรงบันดาลใจ Inspiration with Positive Po)

3.#หนุนให้เยาวชนล้มแล้วลุกเป็น โดยใช้ทักษะ negative Learning skill
(รู้จักความผิดหวังเป็น)
โดยสร้างโอกาสให้เด็กหัดเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค ความยากลำบาก ในวิถีแห่งชีวิตบ่อยๆ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน
(เป็นผู้สร้างโอกาสและท้าทาย)

4.#รู้จักใช้เทคนิคสะท้อนอารมณ์เพื่อสร้างพลังบวก
(Story telling metacognition reflection)
(เปลี่ยนลบให้เป็นบวก) 3คำถามง่ายๆ
รู้สึกอย่างไร
คิดเห็นอย่างไร
แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไร
(เป็นผู้จัดการควบคุมอารมณ์)

5.#ยอมรับความสามารถที่หลากหลายของเยาวชน รวมทั้งความแตกต่างทางความคิด
(บนกระบวนทัศน์ใหม่ # เด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิด# )
(เป็น ผู้มีกระบวนทัศน์ความต่าง)

6.#ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (พฤตินิสัยที่ดี ไม่ว่าจะพบปัญหาอุปสรรค=คุณธรรม) เป็นกิจวัตร
ให้เป็นแบบฝึกหัดชีวิต ของเด็กและเยาวชน
(เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี)

7.สมรรถนะในการจัดการข้อขัดแย้งทั้งภายในตัวเองและการจัดการด้วยสันติวิธี
(เป็นผู้มีสันติวิธีในการจัดการ)

Cr. บันทึกหมอเดว

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: