แบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID – 19

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนของแต่ละระดับความเสี่ยง

http://sescimande.net/Self-Screening 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้ที่สงสัยจะติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้น ในการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID – 19   โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนก และความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัส COVID-19 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นกังวลและต้องการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค COVID – 19 โดยสามารถเข้าไปประเมินได้ที่

พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง ด้วยการตอบคำถาม 4 ประเด็น ประกอบด้วย การมีไข้, การมีอาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ, การมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย และการมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยหลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ประเด็นนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัส COVID – 19, สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์, สีแดง รีบพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของการคัดกรอง ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: