สาธิต มศว ยกเลิกสอบเด็กปฐมวัย เริ่มปี 2563

สาธิต มศว ยกเลิกสอบเด็กปฐมวัย

ปรับใช้การสัมภาษณ์ ทดสอบพัฒนาการ และจับสลาก ดีเดย์ ปีการศึกษา 63

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเด็กเข้าเรียน โดยได้ออกประกาศบนเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://prathom.swu.ac.th) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 ก.พ.2563 – 28 มี.ค.2563 ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพต่อ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจากการผลักดันโดยอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่ถึงแม้ว่า โรงเรียนจะมีคำลงท้ายว่าฝ่ายประถม แต่ก็ยอมรับเรื่องเกณฑ์อายุเด็กที่เข้าข่ายการเป็นเด็กปฐมวัย คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์
.
สาระสำคัญ คือ การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 80 คน จากผู้สมัครทั้งหมด โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการตามวัย 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา ด้วยการสังเกตที่ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป แต่ไม่ใช่การสอบข้อเขียน และในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่า 80 คน “โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายประถม” จะดำเนินการจับสลาก เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เหลือเพียง 80 คน
.
ถือเป็นตัวอย่างโรงเรียนดังที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนแรก ๆ ในไทย ที่สร้างกระบวนการคัดเลือกนักเรียน อายุระหว่าง 5-6 ปี จากวิธีสอบแข่งขันแบบเดิม มาสู่กระบวนการที่ไม่กระทบต่อพัฒนาการเด็ก ขณะที่โรงเรียนสาธิตชื่อดังหลายแห่ง ยังคงดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 แม้ในกฎหมายฉบับนี้ จะระบุเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยแบบไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน ตามดุลยพินิจของกรรมการนโยบาย

Published by #พ่อลูกเจนอัลฟ่า

ประสบการณ์คุณพ่อลูกเจนอัลฟ่า 2 คน และบริหารโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่ปี 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: